ANIMACIO ARMIDAM

ANIMACIO ARMIDAM
Video de la animació

05 d’abril 2013

ASSEMBLEA ORDINARIA
ES CONVOCA A TOTS ELS SOCIS I SOCIES A L'ASSEBLEA ORDINÀRIA QUE TINDRA LLOC EL DISSABTE 13 D'ABRIL DE 2013 EN EL LOCAL D'ARMIDAM , A LES 17 HORES EN PRIMERA CONVOCATORIA I A LES 17'30 HORES EN SEGONA CONVOCATORIA, AMB EL SEGUENT ORDRE DEL DIA:

* LECTURA I APROVACIO DE L'ACTA ANTERIO
* ESTAT DE COMPTES
* RENOVACIO JUNTA DIRECTIVA
* VALORACIO CAVALCADA REIS I PATGE
* INFORMACIO I DATES DE CORREFOCS DE TOT L'ANY
* INFORMACIO I DATES D'ACTIVITATS
* BAIXES SOCIS/ES
* PRECS I PREGUNTES.

PER ELS TEMES A TRATAR ESPEREM LA VOSTRA ASSISTENCIA .